Photo: Shingo Goya
Styling: Toshihiko Hirano
Edit: Taiyo Nagashima